Ważne informacje Zapisy na zajęcia feryjne

Kontrast

Czcionka A A A

kup bilecikkupbilecik.pl Znajdziesz nas na

Ogłoszenie o naborze do pracy w Miejskim Ośrodku Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zatrudni do pracy pracowników na stanowisko sprzątaczki i konserwatora.

Podania o pracę i CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dani 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dz.U.UE.L.2016.119.1 należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Hołdunowska 39) do dnia 26.04.2019 r.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach reprezentowane przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy ul. Hołdunowskiej 39 Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email mokledziny@mokledziny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Administrator – Miejski Ośrodek Kultury wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mokledziny.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brakiem udziałem w procesie rekrutacji.  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.